AVTALSVILLKOR

 

 • 1.Medlemskap 

Medlemskapet i Halmstad Muay Thai är personligt. Minimiålder för att teckna medlemsavtal är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning.
Vid besök på klubben ska medlem alltid registrera sig genom att dra sitt medlemskort. Medlem är skyldig att alltid medföra sitt medlemskort under vistelsen på klubben även under träning, så att detta kan uppvisas vid eventuell kontroll. Vid förlust av medlemskort eller om det skadats så det blir obrukbart ska detta omgående anmälas till tränare eller personal på plats, som då utfärdar ett nytt kort mot en ersättning av 100 kr. Medlem är skyldig att omgående meddela Halmstad Muay Thai vid ändring av namn, adress, mail, telefonnummer och andra lämnande uppgifter.
All korrespondens från oss går till folkbokförd adress.

 

 • 2.Betalning

Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis.

Kontantbetalning

Vid tecknande av avtal betalas kostnaden för medlemskapet i sin helhet vid avtalets ingående.

Betalning via Autogiro & återkommande kortbetalning

Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott.  Avtalet gäller tillsvidare och tills avtalet sägs upp av endera partnern. HMT förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. Betalare medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto/kreditkort eller av betalaren senare angivet konto/kreditkort, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (förfallodagen) via autogiro eller dragning från kreditkort beroende på vilket betalsätt som valts

 

 • 3.Avtalstid och uppsägning

På samtliga kort som betalas med autogiro gäller 1 månads uppsägningstid. Kort med bindningstid kan dock inte sägas upp till tidigare tidpunkt än bindningstidens utgång. Kontant betalda kort upphör automatiskt om det inte förnyas. HMT rekommenderar att uppsägning sker skriftligt till info@halmstadmuaythai.se

 • 4.Frysning

Läkarintyg eller arbetsintyg krävs. I dessa fall kan medlemsavtalet frysas minst 1månad och längst 12 månader per kalender år. Efter frysningsperioden löpt ut aktiveras medlemsavtalet automatiskt. Frysning sker skriftligen till vår mail.

 • 5.PrisändringarMånadsavtalet via autogiro är skyddade mot alla slags höjningar under bindningstiden. Därefter kan prishöjning komma att ske. Eventuell prishöjning meddelas medlem minst 45 dagar innan den träder i kraft. Medlem kommer i samband därmed ges möjlighet att frånträda avtalet. Om medlem frånträder avtalet pga. av prisändring eller ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp.

 

 • 6.Hälsotillstånd

Medlem och övriga gäster ansvara själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i HMT aktiviteter.

 • 7.Trivselregleroch träningsföreskrifter

Medlem förutsätts alltid att uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa gällande trivselreglerna och användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse sker. Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder. Alkoholförbud råder i våra träningslokaler. Träning under obemannade tider kan endast ske där du har ett giltigt medlemskap. Om medlem utesluts pga. Regelbrott förbehåller sig HMT att ta ut en skälig ersättning i form av 1500kr.

 

 • 8. Dopning

HMT har nolltolerans vad gäller brukande av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Allt enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS 1999:44)

 

 • 9.Praktiska ändringar

HMT förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning, schemaplanering för gruppträning. HMT förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/gruppträningsverksamhet/omklädningsrum och dyl. vid smärre renovering – reparation, underhåll och servicearbeten. Ändringar kommer att meddelas medlem i god tid. Medlem ges rätt under den aktuella tiden frysning av medlemskap. Om medlem frånträder avtalet pga. ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp.

 

 • 10.Personuppgifter(PLU-lagen) Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) Om medlem önskar information om vilka uppgifter som behandlas av HMT kommer detta att meddelas av HMT. Medlem kan begära rättelse av felaktiga uppgifter.

 

 • 11.Utryckningskostnad
  Om medlem öppnar nödutgången och det sker en utryckning kommer HMT ta ut full kostnad för denna utryckning av medlem.